ajánlatkérés

Tudnivalók

E-Vám

AZ ELEKTRONIKUS VÁM (E-VÁM)


Az elektronikus vám rendszeréhez a jogszabályi keretet az Európai Parlament és a Tanács papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 70/2008/EK határozata adja. A határozatot a Bizottság a tagállamokkal együttműködve hajtja végre.
A vámeljárások, illetve a vámkörnyezet elektronikussá tételének egyes elemei az alábbiak:

 • AIS - Automatizált Behozatali Rendszer
 • ICS - Behozatali Ellenőrző Rendszer
 • AES - Automatizált Kiviteli Rendszer
 • ECS - Kiviteli Ellenőrző Rendszer
 • NCTS - Új Számítógépesített Tranzit Rendszer

E rendszerek jogszabályi alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/ EGK tanácsi rendelet, valamint a végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet alkotja.
Az e-árunyilatkozat adás nemzeti szabályait a közösségi vámjog részletes szabályainak megállapításáról szóló 15/2004. (IV.5.) PM rendelet módosítására kiadott 8/2007. (V.21.) PM rendelet 1. §-a tartalmazza, mely 2007. május 21-én a 63. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

AIS

A Vám- és Pénzügyőrség 2008. január 28-óta biztosítja Magyarországon az elektronikus árunyilatkozat adás és feldolgozás lehetőségét az import vámeljárások tekintetében. Az import e-vám alkalmazása elsőként a normál eljárásban benyújtott, szabad forgalomba bocsátás vámeljárásokhoz kapcsolódó vámkezelésekre terjedt ki, illetve ezen vámeljáráson belül csak a meghatározott eljáráskódok (4000000, 4000C07, 4000C08, 4000C37, 4071000, 4500000, 4900000) vonatkozásában.


A kiegészítő árunyilatkozatok elektronikus benyújtása és azok teljes körű automatikus feldolgozása (a fenti eljáráskódok tekintetében), 2009. május 04-től biztosított az ügyfelek részére. Az import áru vám elé állítását követően (a vám elé állítás nyilvántartási számának elektronikus árunyilatkozaton történő feltüntetésével), az elektronikus vámáru-nyilatkozat (továbbiakban: e-árunyilatkozat) benyújtására 0-24 óráig azon regisztrált ügyfélnek van lehetősége, aki rendelkezik

 

 • a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK Bizottsági rendelet (továbbiakban: Bizottsági rendelet) 14a. cikke szerinti AEO-tanúsítvánnyal, vagy
 • a Bizottsági rendelet 253. cikk (2)-(3) bekezdése szerinti - szabad forgalomba bocsátás, vagy gazdasági vámeljárásra vonatkozó - egyszerűsített vámkezelési engedéllyel, vagy
 • a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.5.) PM rendelet 72/A. § szerinti, vámáru-nyilatkozat ellenőrzés nélküli elfogadására vonatkozó státusszal.

Az előző ügyféli körön kívül eső regisztrált ügyfelek import eljárásban az e-árunyilatkozatot a címzett vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos nyitvatartási idején belül nyújthatják be.


Az elektronikus vámkezelési folyamatok és ügyfélkapcsolatok továbbfejlesztését célozva az elektronikus határozathozatal lehetősége 2009. április 15-én országos szinten került bevezetésre. Ezen időponttól az elektronikus vámeljárásra illetékes valamennyi vám- és pénzügyőri hivatalban lehetőség van arra, hogy az AIS rendszerbe beküldött árunyilatkozatot az eljáró pénzügyőr elektronikusan aláírja, és elektronikus úton küldje meg az ügyfél részére. Az ügyfélnek lehetősége van a megküldött elektronikusan aláírt határozatot elektronikusan letölteni és tárolni. A letöltéssel jogilag megvalósul a határozat kézbesítése. Amennyiben az ügyfél az elektronikus úton számára elküldött dokumentum átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, akkor az eljáró hivatal postai úton, vagy személyes átvétellel kézbesíti a vámeljárás elvégzéséről szóló határozatot.


A közölt vámösszegek az Elektronikus Banki Üzenetkezelő modul igénybevételével is megfizethetőek, melynek célja, hogy a nem közösségi áruk minél előbb (néhány perc, legfeljebb 1 óra), pénzügyőri beavatkozás nélkül kiadhatóak legyenek.


ICS


A Közösség területének, illetve a tagállamok állampolgárainak védelme érdekében 2009. július 1-től a Közösség területére érkező valamennyi áru tekintetében biztonsági és védelmi célú kockázatelemzést kell végezni. A biztonsági és védelmi célú kockázatelemzést az áruk Közösség területére történő megérkezését megelőzően, az elektronikusan benyújtott belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat alapján szükséges elvégezni.
Figyelemmel azonban arra, hogy a gazdálkodók számára nem állt elegendő idő rendelkezésre a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok elektronikus formában történő benyújtását szolgáló rendszerek kialakítására, ezért a Bizottság elfogadta a 2454/93/EGK bizottsági rendelet módosítását, amely szerint belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása 2010. december 31- ig csak akkor kötelező, ha erre az ügyfél számítógépes rendszere felkészült.


Fentiek alapján tehát a Közösség vámterületére érkező áruk kapcsán a beléptetéskor megadott információk alapján szükséges elvégezni a biztonsági és védelmi célú kockázatelemzést (ebben az esetben papír alapú belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtani nem kell, a beléptetéshez a korábbi gyakorlatnak megfelelően benyújtott okmányokat kell az első belépési vámhivatal részére bemutatni).
Magyarország a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok fogadását 2009. október 1-től biztosítja. Ettől az időponttól kezdődően, amennyiben az ügyfél elektronikus rendszerét kialakította, és minden követelményt teljesített, önkéntes alapon nyújthat belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot - a 1875/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot alapesetben a fuvarozónak kell benyújtania. Afuvarozó helyett más, olyan személy is benyújthatja, aki az árut vám elé tudja állítani vagy állíttatni. Azt, hogy a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot a vámhatárra érkezést megelőzően mennyi idővel korábban kell benyújtani, a 1875/2006/EK bizottsági rendelettel módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet 184a. cikke fuvarozási módonként tárgyalja.


A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtása a KKK2 kommunikációs csatornán keresztül történik. Az adatok beérkezését követően a szállítmányt MRN fogja azonosítani, amelyről az ügyfél elektronikusan tájékoztatásra kerül.


A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatait az árutovábbítási vámáru-nyilatkozat adataival együtt, egy bejelentéssel adják meg a gazdálkodók. Ebben az esetben a bejelentés az árutovábbítási eljárás esetében alkalmazott NCTS-ben kerül nyilvántartásba vételre. A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatainak NCTS-ben (az árutovábbításai vámáru-nyilatkozattal együtt történő) benyújtására 2009. július 1-től már lehetőség nyílik (ezen adatokat 2010. december 31-ig önkéntes alapon lehet megadni).


AES


A kiviteli vámeljárást normál eljárásban - 2007. november 5-től elektronikusan vagy - 2009. június 30-ig az egységes vámokmány 1., 2. és 3. példányával lehet kérni a kiviteli vámhivatalban.
A kiviteli vámeljárást 2009. július 1-től mind normál, mind egyszerűsített eljárásban csak elektronikusan lehet kérni (ettől az időponttól a passzív feldolgozásra vonatkozó, illetve az újrakiviteli vámáru-nyilatkozatot is elektronikusan kell benyújtani).


A kiviteli (passzív feldolgozási, újrakiviteli) vámáru-nyilatkozatnak a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 37. mellékelte, illetve a 30A. melléklete szerinti adatokat is tartalmaznia kell!
Fenti időponttól kezdődően a vámáru-nyilatkozat benyújtására kerül sor elektronikusan, azonban az áruk vám elé állítását továbbra is el kell végezni, a szükséges okmányokat a kiviteli vámhivatalnál be kell mutatni. Az elektronikus árunyilatkozat adás kapcsán az exportőr/nyilatkozattevő a kiléptetésről elektronikus üzenetben értesül.


A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelete 76. cikkének (1) bekezdése szerinti helyi vámkezelési eljárás egyszerűsítés végrehajtását kiviteli vámeljárásban külön engedély birtokában elektronikusan is végre lehet hajtani. Ebben az esetben az exportőrnek vagy képviselőjének a teljes adattartalmú kiviteli vámáru- nyilatkozatot elektronikusan kell megküldenie a kiviteli vámhivatalnak, és az áru kiadásáról is elektronikusan kap értesítést. A Kiviteli Kísérő Okmányt az engedélyezett exportőr a telephelyén nyomtatja ki és hitelesíti. Amennyiben az áru kilépett az Európai Unióból, úgy a kiléptető vámhivatal értesítése alapján az exportőr vagy képviselője elektronikus értesítést kap a szállítmány sorsáról. Az elektronikus egyszerűsített kiviteli eljárás során kiegészítő árunyilatkozat benyújtására nincs szükség.

A helyi vámkezelési eljárás egyszerűsítéseket 2009. július 1-ig változatlan eljárási szabályok mellett papír alapon is végre lehet hajtani!


ECS


Az ECS 1. fázisának bevezetésére - mely alapján a kiviteli vámhivatal a kiviteli eljárásról adatfeldolgozási technológia alkalmazásával értesíti a kiléptető vámhivatalt - 2007. április 25- től került sor hazánkban.
A kiviteli vámhivatal a számítógépes rendszeréből kinyomtatott Kiviteli Kísérő Okmányt hitelesíti és átadja az exportőr vagy képviselője részére A kiléptető vámhivatal elektronikusan értesíti a kiviteli vámhivatalt a kiléptetés megtörténtéről.


Amennyiben a kiviteli és kiléptető vámhivatal azonos, úgy 2009. június 30-áig az egységes vámokmány 3. példányán igazolja a kiléptetést a vámhivatal, minden más esetben bevonja valamennyi példányát. 2009. július 1-ét követően a kiviteli vámáru-nyilatkozat adása csak elektronikusan történhet, így egységes vámokmány benyújtására nem kerül sor. A kiléptetés igazolása a kiviteli vámhivatal által küldött elektronikus üzenet küldésével történik.


Az ECS 2. fázisa A Közösség területének, illetve a tagállamok állampolgárainak védelme érdekében 2009. július 1-től a Közösség területét elhagyó valamennyi áru tekintetében biztonsági és védelmi célú kockázatelemzést kell végezni. A kockázatelemzést az ügyfél által, az alábbiak szerint szolgáltatott adatok alapján kell elvégezni:


2009. július 1-től, amennyiben a Közösség területét elhagyó áruk tekintetében árunyilatkozat benyújtása szükséges, akkor az árunyilatkozat adatainak tartalmaznia kell a 1875/2006/EK bizottsági rendelettel módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet 30A. mellékletében feltüntetett adatokat. Fentiek alapján az elektronikus üzenet adatai kiegészítésre kerülnek a szükséges adatelemekkel. 2009. július 1-től a kiviteli nyilatkozat (kiviteli vámáru-nyilatkozat, passzív feldolgozási és újrakiviteli vámáru-nyilatkozat) adatai kizárólag elektronikus úton kerülhetnek benyújtásra.


Amennyiben a Közösség területét elhagyó árukra nem kell árunyilatkozatot benyújtani (pl. átmeneti megőrzésben lévő nem közösségi áruk kiszállítására kerül sor légi úton), abban az esetben kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani a kiléptető vámhivatalnál, amely alapján megtörténik a biztonsági és védelmi célú kockázatelemzés.


Figyelemmel azonban arra, hogy a gazdálkodók számára nem állt elegendő idő rendelkezésre a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok elektronikus formában történő benyújtását szolgáló rendszerek kialakítására, ezért a Bizottság elfogadta a 2454/93/EGK bizottsági rendelet módosítását, amely szerint önálló kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása 2010. december 31-ig csak akkor kötelező, ha erre az ügyfél számítógépes rendszere felkészült. Fentiek alapján tehát - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - amennyiben vámáru-nyilatkozat benyújtása nem kötelező, és az ügyfél nem készült fel a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat elektronikus formában történő benyújtására - abban az esetben a Közösség vámterületét elhagyó áruk kapcsán a kiléptetéskor megadott információk alapján szükséges elvégezni a biztonsági és védelmi célú kockázatelemzést (ebben az esetben papír alapú kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtani nem kell, a kiléptetéshez a korábbi gyakorlatnak megfelelően benyújtott okmányokat kell a kiléptető vámhivatal részére bemutatni).


A 2454/93/EGK bizottsági rendeletet módosító 312/2009/EK bizottsági rendelet - szintén az ECS 2. fázisát érintően - 2009. július 1-től új keresési eljárás bevezetését írja elő. Amennyiben az áruk kiléptetéséről a kiviteli vámhivatal 90 napon belül nem értesül, abban az esetben ezen tényről értesíti az exportőrt/nyilatkozattevőt. Amennyiben az exportőr kéri, abban az esetben a kiviteli vámhivatal a kiléptetés igazolását kéri a kiléptető vámhivataltól, amely a megkeresésre 10 napon belül köteles válaszolni.


Amennyiben azonban a kiléptetésről nem áll rendelkezésre információ, abban az esetben üzenetküldésre nem kerül sor. Erről az exportőr értesül, azonban továbbra is lehetősége lesz alternatív igazolások (fuvarlevél, rakományjegyzék, stb.) benyújtására, mely alapján a kiviteli vámhivatal maga végzi el a kiléptetés igazolását.
Amennyiben az áru kiadását követő 150 napon belül a kiléptetés nem történt meg, vagy erre kielégítő bizonyíték nem áll rendelkezésre, a kiviteli vámáru-nyilatkozat érvénytelenítésére kerül sor.


NCTS


Az NCTS az e-vám stratégia első pilléreként került bevezetésre, mely révén megvalósult a közösségi és egységes árutovábbítási eljárások elektronikus üzenetcserén alapuló teljes körű feldolgozása és nyilvántartása.


Az NCTS eljárások során az árutovábbítási eljárásban közreműködő ügyfelek és hatóságok on-line elektronikus üzenetek segítségével kommunikálnak, melynek főbb mozzanatai az alábbiak:

 

 • Elektronikus árunyilatkozat adás a Külső Kommunikációs Központon (KKK) keresztül felhasználói szoftverek ill. specifikációk szerint történik;
 • Az árunyilatkozat elfogadását követően elektronikus garancia ellenőrzés és lekötés a Garancia Kezelő Rendszerben (GMS);
 •  Árutovábbítási eljárás engedélyezésekor elektronikus üzenet küldése történik a deklarált átléptető ill. rendeltetési hivataloknak, a kinyomtatott árutovábbítási kísérő okmány (TrKO) a szállítmánnyal tart. (A napra kész vámhivatali lista elérhető a következő oldalon: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi- bin/csunquer?Lang=HU);
 • A rendeltetési helyre történő megérkezés bejelentéséről értesül a bejelentő ill. az indító hivatal, majd az ellenőrzési eredmény megérkezését követően lezárul az eljárás.
 • Az eljárás befejezésekor (a szállítmány rendeltetési helyre történő bejelentésekor) a lekötött garancia újra felhasználhatóvá válik, míg az eljárás végleges elintéződésekor (az ellenőrzési eredmény megküldésével) a garancia felszabadul. A tétel elintéződéséről a bejelentő elektronikus üzenetben értesül, illetve az állapotváltozásokról folyamatosan tájékozódhat az MRN nyomkövető (hivatkozás: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/mishome?Lang=HU) segítségével;
 • Ha a megadott határidőn belül nem rendeződik a tétel, akkor elektronikus keresési eljárás kerül bevezetésre.


Magyarország 2005-ben csatlakozott a TIR-Egyezmény szerinti árutovábbítási eljárások Európai Közösség területén belül történő NCTS szerinti nyilvántartásba vételére létrehozott kísérleti projekthez. A résztvevő országok kedvező tapasztalatai alapján az NCTS hatóköre 2009. január 1-jétől kiterjed valamennyi, az EK területére belépő, vagy onnan induló TIR- eljárásra is.


További hasznos információk:

 

 • A közösségi árutovábbítási eljárás végrehajtásáról szóló 62/2006. (VI.29.) VPOP utasítás, és annak módosítása: 69/2008. (VII.10.) VPOP utasítás
 • A TIR Egyezmény szerinti árutovábbítási eljárás végrehajtásáról szóló 101/2006. (X.27.) VPOP utasítás és annak módosításai: 143/2008. (XII. 31.) VPOP utasítás, és 48/2009. (IV. 29.) VPOP utasítás
 • TIR Egyezmény 1975/angolul
 • TIR Kézikönyv (angolul, franciául, oroszul, kínaiul, spanyolul és arab nyelven)
 •  Árutovábbítási Kézikönyv


Magyar Vámügyi Szövetség

vissza
Tengeri és légi szállítás, vámügyintézés, szállítmánybiztosítás
A honlap sütiket használ a böngészés támogatására és egyes funkciók elérésére. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához, melyekről további információt az Adatvédelem menüpont alatt talál.