A DHL Globál Szállítmányozási Kft. a kkvszallitas.hu  oldalon keresztül végzett egyes adatkezelési tevékenységeinek tájékoztatója

 

A DHL Globál Szállítmányozási Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, DHL épület (264).,  cégjegyzékszám: 01-09-178634, adószám: 10414741-2-44, telefonszám: 06 29 556 000, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., fax: -, önállóan képviseli: Rezsek Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Békési Barnabás, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelései során a magyar hatályos adatvédelmi jog szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) részét képezi, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes, kizárólag a weboldalon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól.

Az Adatkezelő más, nem a weboldalon keresztül megvalósuló adatkezeléseit a Szabályzat tartalmazza. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, adatkezelések, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

A Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, DHL épület (264). sz. alatt.

Az áttekinthetőséget szolgálandó, az Adatkezelő kérdezz-felelek formátumban, valamint ahol lehetett, táblázatban jelenítette meg a tudnivalókat, szükség esetén példával magyarázva. Az átláthatóságot az is segíti, hogy minden adatkezelés önálló oldalon került meghatározásra.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Tájékoztatóban találhatók.
 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került külön mellékletben.

Melyek a weboldalon végzett adatkezelések és azok legfontosabb tudnivalói?

Egyszeri információkés

Az adatkezelés független az információkérés konkrét céljától.

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek


Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok, pl. hírlevél feliratkozó nyilatkozatok kezelése.

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az adatkezelő számára

lásd alább.

elévülésig vagy törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Hírlevél küldése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás link segítségével elektronikusan, automatizáltan, vagy elektronikusan (e-mail) és manuálisan, vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Weboldal látogatás

Cookie kezelés

Lásd külön tájékoztatóban

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Adatkezelő bizonyos esetekben adatokat továbbít hatóságok, vagy bíróságok számára.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Lezárva: 2019. február hó 24. nap

                                                                                        Rezsek Zoltán ügyvezető

                                                                                   DHL Globál Szállítmányozási Kft.

 

 

 

 

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés független az információkérés konkrét céljától.

Rövid áttekintés az adatkezelésről:

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Az adatkezelés részletes bemutatása:

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. Kezelt adatok köre és célja:

név*                              azonosítás

telefonszám                  kapcsolattartás

e-mail cím*                   kapcsolattartás

kérdés tartalma*           válaszadás

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Az Adatkezelő számára a weboldal szövegboxainak használatával elküldött személyes és más adatok titkosított csatornán keresztül jutnak el az Adatkezelő szerverére.
  3. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
  4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 Meddig tart az adatkezelés?

       7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Honnan vannak az adatok?

 1. Közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatok harmadik fél számára nem kerülnek közlésre.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedéseket a kezelt adatok védelme érdekében lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Rövid áttekintés az adatkezelésről:

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Az adatkezelés részletes bemutatása:

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől (egyedi, személyre szabott) ajánlatot kérjenek.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. Kezelt adatok köre és célja:

név*

cégnév*

azonosítás/megszólítás

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

email cím*

szállítási mód

alkalmak száma

szállításra vonatkozó igény leírása

Felvételi cím

Fuvarparitás

Címzett neve

Kiszállítási cím

Áru megnevezése

Darabszám

Szállítmány mérete

Szállítmány súlya

Árufelvétel időpontja

kapcsolattartás

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.
  2. Az Adatkezelő számára a weboldal szövegboxainak használatával elküldött személyes és más adatok titkosított csatornán keresztül jutnak el az Adatkezelő szerverére.
  3. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére eljuttatja.

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő
  1. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.
  2. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő törli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat), vagy ezekből a személyes adatokat.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adat harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok, pl. hírlevél feliratkozó nyilatkozatok kezelése.

Rövid áttekintés az adatkezelésről:

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az adatkezelő számára

lásd alább.

elévülésig vagy törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 Az adatkezelés részletes bemutatása:

 1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik kezeléséhez, pl. felvételéhez, gyűjtéséhez, tárolásához, továbbításához, stb.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. Kezelt adatok köre és célja:

név                                                  azonosítás

szül. hely, idő                                azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban

megjelölt adat                              hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

adott cél                                       hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (továbbá az elszámoltathatóság elvének gyakorlati megvalósulása), valamint kapcsolattartás. Cél a hozzájárulásában meghatározottak végrehajtása a hozzájárulás szerint.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
  Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 2. A weboldalon keresztül az érintett checkbox-ok bejelölésével történik a hozzájárulás megadása miután a vonatkozó tájékoztatót az érintett elolvasta, megértette.
 3. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
 4. A hozzájárulás visszavonása, pl. a weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás az Adatkezelő kapcsolattartási lehetőségein, írásban lehetséges, miután az érintett megfelelően és kétséget kizáróan azonosította önmagát.

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Adatkezelés időtartama:
 1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy
 2. ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás adattovábbítással, adatfeldolgozással kapcsolatos.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Hírlevél küldése

Rövid áttekintés az adatkezelésről:

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás link segítségével elektronikusan, automatizáltan, vagy elektronikusan (e-mail) és manuálisan, vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Az adatkezelés részletes bemutatása:

 1. Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

Tipikusan a weboldalon keresztül történik a hírlevélre történő feliratkozás.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről, szolgáltatásairól rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név                            azonosítás

e-mail cím               hírlevél kiküldése

Mi az adatkezelés célja?

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.
 2. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hírlevél kiküldését
 1. ő maga, vagy
 2. az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat II. sz. függelékben meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, esetben megerősítést nem ad.
 2. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 3. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: DHL Globál Szállítmányozási Kft., 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér DHL épület(264). ép.
 4. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
 5. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet. 

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: 
 1. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
 2. küldés elektronikusan, automatizáltan
 3. leiratkozás link segítségével elektronikusan, automatizáltan, vagy elektronikusan (e-mail) és manuálisan, vagy papír alapon, manuálisan történik.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: az Adatkezelő az adatokat az Automizy Zrt. szerverén tárolja.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Cookie-k

Lásd külön cookie-tájékoztató

 

1. sz. melléklet

a DHL Globál Szállítmányozási Kft.

adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása

 

A DHL Globál Szállítmányozási Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, DHL épület (264). ép.,  cégjegyzékszám: 01-09-178634, adószám: 10414741-2-44, telefonszám: 06 29 556 000, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., önállóan képviseli: Rezsek Zoltán ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a következőkről:

A. Adatkezelő tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

Elérhetőségi adatok: https://versanus.eu, 06 1 430 1168, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

B. Adatkezelő kiszervezett marketing feladataival megbízott adatfeldolgozója:

Név: Automizy Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Elérhetőségi adatok: www.automizy.com , 06 1 800 8172, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

C. további adatfeldolgozást végző Partnere:

Név: One Online Kft.

Székhely: 3300 Eger, Maklári utca 58. fszt. 2

Elérhetőségi adatok: https://www.oneonline-marketing.com, 06 70 636 0894, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Végzett adatfeldolgozás célja: weboldal fejlesztés

 

Lezárva: 2019. február hó 24. napján

Rezsek Zoltán ügyvezető

DHL Globál Szállítmányozási Kft.

 

Annak ellenőrzésére, hogy a szállítás például minőség, mennyiség, összetétel, ár és külső elrendezés tekintetében ténylegesen megfelel-e a megrendelésben foglaltaknak, áruvizsgálati bizonylatra van szükség. Ennek az az oka, hogy az akkreditívtranzakciók elvont jellegéből adódóan a fizetések feldolgozása kizárólag a dokumentumos hivatkozásokon alapul, és elkülönül a mögöttes áruügylettől.

Az ATA Carnet vagy más néven „áruútlevél” az ideiglenes behozatal során használt vámokmány.

Az árukészlet megígért, de nem garantált elérhetősége esetén az eladó garantálja a vevőnek, hogy az árut meghatározott napon leszállítja. Ezért a vevőközpontú logisztikai rendszerhez tartozik, és „azonnal rendelkezésre álló” terméket jelent.

Az átrakodás (transload) a 40 láb méretű konténerrakomány átrakását jelenti teherautóval szállított 53 láb méretű konténerekbe azzal a céllal, hogy csökkentsék az egységnyi költséget, s hogy a szállítás gyorsabb és pontosabb legyen.

Az átrakodó forgalom (transshipment traffic) a szállítási ágazatban használt szervezési elv. Összehangolt időpontban két szállítóeszköz tart egy köztes pont irányába. Majd a központi helyen rakományt cserélnek. Ideális esetben mindkettő szabványos rakodási egységet, például konténert vagy cserefelépítményt szállít. E szállítási lánctípus szervezése segít csökkenteni az üres járatok számát, növeli a gépjármű-kapacitás kihasználtságát, és általában optimalizálja az útvonaltervezést.

Az átrakodó raktár olyan hely, ahol az egyik szállítóeszközről kirakodott árut nagyon rövid ideig tárolják, amíg át nem rakodják a következő szállítóeszközre. Ez lehetővé teszi a szállítási helyek és a rendeltetési helyek közötti szállítási kapcsolatok számának csökkentését.

A légi fuvarlevél a légi szállítási megbízás teljesítését és tartalmát igazoló okmány.

A harmadik fél logisztikai szolgáltató logisztikai szolgáltatások olyan szolgáltatója, amely általában saját létesítményeit, szállító eszközeit és erőforrásait veszi igénybe. Ő a „harmadik fél” a gyártó vagy kiskereskedő és a végfelhasználó között.

A 4PL szolgáltató a szállítói lánc koordinálásával és menedzselésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, amely az érintett eszközöknek és erőforrásoknak általában nem tulajdonosa, sem működtetője. Vezető logisztikai szolgáltatóként (LLP) más, kiegészítő vagy támogató feladatokat ellátó vállalatok szolgáltatásait is koordinálhatja és integrálhatja.

A belföldi hajóraklevél a folyami szállításban használt fuvarlevél. Ezt a dokumentumot a feladó állítja ki (és nem a hajó tulajdonosa) arról a kötelességéről, hogy a rakományt az okmány jogos tulajdonosának leszállítsa. Erre az okmányra lényegében ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a tengeri hajóraklevélre; ez is „tulajdonjogot igazoló okmány”.

A benchmarking meghatározott folyamatjellemzők vállalaton belüli vagy rivális vállalatok közötti összehasonlítását jelenti. Elsősorban funkcionális és folyamati területeken alkalmazzák. A vizsgált szempontok lehetnek például a költség, a teljesítmény, a vevőelégedettség és a szervezeti felépítés. Rendszerint a legjobb versenytárs fő mutatószámait veszik viszonyítási alapul.

A bérmentesítés a vevő és a szállítmányozó között kötött szállítási megállapodás bizonyos kikötéseire vonatkozik. Azt szabályozza, hogy ki fizesse a szállítási költségeket. Ha a szállítás „díjmentesen” vagy „előre fizetve” történik, akkor a költségeket a feladó fedezi. Ha a küldeményt „utólag fizetve” adják fel, akkor a címzett fizet.

A biztosítási kötvény (vagy biztosítási igazolás) a biztosító által aláírt, a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó dokumentum. Míg egy adott kötvény egy bizonyos árucikk biztosítását igazolja, a keretbiztosítási kötvény folyamatos biztosítási szerződés meglétét igazolja, amely biztosítási védelmet nyújt valamennyi szállítmányra, amelyről a biztosító hosszabb időszakon át értesítést kap. A biztosító kizárólag a biztosítási kötvény bemutatásakor köteles fizetni.

A C-TPAT az amerikai Vámügyi és Határvédelmi Hivatal által a Világkereskedelmi Központ elleni támadások nyomán létrehozott biztonsági partnerség. A vállalatok vállalják a szigorúbb, szerződésben szabályozott irányelvek és biztonsági szabványok betartását. Ezért cserébe az Amerikai Vámügyi és Határvédelmi Hivatal egyebek között soron kívüli vámügyintézést és személyes kapcsolattartó vámtisztet biztosít.

A CEP szolgáltatásokat nyújtó cégek általában viszonylag kis súlyú (max. 31 kg) és mennyiségű cikkeket szállítanak, például leveleket, kisebb csomagokat és dokumentumokat. Ezekre a szolgáltatókra mindenekelőtt a gyors szállítás jellemző. Gyakran kínálnak egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is, például aznapi vagy másnapi kiszállítást.

Tengeri szállítmányozásnál jellemző paritás. A vevő vállalja a kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén attól a ponttól, ahol a szállítmány átlépi a hajózási korlátot az elhajózási kikötőben. Az eladó fizeti a rendeltetési kikötőig felmerülő összes költséget, beleértve a tengeri fuvarozás költségeit is. Az eladó kötelessége a szállítmány biztosítása.

A vevő vállalja a kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén attól a ponttól, ahová az eladó szállította a szállítmányt. Az eladó fizeti a rendeltetési helyig felmerülő összes költséget, beleértve a légi/tengeri szállítmányozás költségeit is. Az eladó kötelessége a szállítmány biztosítása.

A CMR a francia „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route" (Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésekről Szóló Egyezmény (CMR)) kifejezés rövidítése. Ez a nemzetközi egyezmény szabályozza a nemzetközi közúti árufuvarozás felelősségi és illetékességi kérdéseit. A határokon átnyúló közúti szállításban használják, és a CMR Megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, amelyet a legtöbb európai ország átvett.

Utánvétes küldemény esetén a címzett csak akkor kapja meg az árut, ha azt szállításkor kifizette. A szállítmányozó átveszi a pénzt, s azt átutalja a feladónak, aki így biztos lehet benne, hogy az árut kifizetik.

A vevő vállalja a kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén attól a ponttól, ahová az eladó szállította a szállítmányt. Az eladó fizeti a rendeltetési helyig felmerülő összes költséget, beleértve a légi/tengeri szállítmányozás költségeit is.

A cross-docking rendszer az áruk átrakását jelenti, megkerülve az átmeneti tárolást, de az is lehet a célja, hogy minél kevesebb raktározásra legyen szükség. Lényege, hogy felgyorsítsa az áruk áramlását, és csökkentse a költségeket annak köszönhetően, hogy kiküszöböli a tárolást. Ezt a módszert gyorsan átrakodható cikkek (lásd „gyorsan forgó fogyasztási cikkek”), pl. élelmiszerek esetében alkalmazzák.

A csomagolás az áru (csomag) eltávolítható, teljes vagy részleges burkolóanyagát jelenti, amely védelmet nyújt, vagy más funkciót tölt be. A csomagolásnak alapvetően négy funkciója létezik: előállítás, marketing, felhasználás és logisztika. A csomagolás logisztikai funkcióját az alábbi öt funkcionális területre lehet osztani: védelem, tárolás, szállítás, mozgatás és tájékoztatás.

A 'kombinált fuvarozó' kiállítja a kombinált fuvarozási fuvarlevelet, és felelősséget vállal a teljes szállításért. Adott szakaszon maga végezheti a szállítást, míg más szakaszokon különböző alvállalkozókat vehet igénybe.

A vevő visszatartja a felelősséget és a kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén a szállítmány rendeltetési helyre történő szállításáig (a kirakást kivéve). Az eladót terhel minden költség a rendeltetési helyig, beleértve a légi/tengeri szállítmányozás költségeit, az import vámkezelést, az adókat és illetékeket, de kivéve a kirakást. Amennyiben az eladó nem vállalja az import tételek és/vagy adók fizetését, akkor ezt az adásvételi szerződésben ennek megfelelően ki kell kötni.

A vevő visszatartja a felelősséget és a kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén a szállítmány rendeltetési helyre történő szállításáig (a kirakást kivéve). Az eladót terhel minden költség a rendeltetési helyig, beleértve a légi/tengeri szállítmányozás költségeit, de kivéve a kirakást, a vámkezelés költségeit, az adókat és illetékeket.

Veszélyes áruk légi fuvarozásának szabályzata.

Az e-kereskedelem mindazokat az elektronikusan zajló ügyleteket jelenti, amelyek egy termék vagy szolgáltatás adásvételéhez vezetnek. Az e-kereskedelem egyik fő területe az interneten keresztül történő adásvétel.

Az EAN (European Article Number) rövidítés az európai cikkszámot jelöli. Az EAN neve egykor „Európai Termékszámozási Társaság” volt és azonosítási szabványokat dolgozott ki vonalkódokhoz. Ma az „EAN International” központja Brüsszelben van, és világszerte közel 100 országos EAN szervezet tartozik a tagjai közé.

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulást 1960-ban hozták létre azok az országok, amelyek nem voltak tagjai az Európai Közösségnek (EK), hogy védjék az EFTA-tagállamok kereskedelmi érdekeit. Időközben néhányan közülük beléptek az Európai Unióba. Ma az EFTA-nak Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc a tagja.

Ha az árut – többnyire egy fajtát – a szállítás, átrakás vagy raktározás céljából teherhordó eszközre, például raklapra gyűjtik össze, akkor egységrakományról beszélünk. Az egységrakományok a szállítási láncok alapját képezik; A teherhordó eszközök ideális esetben szabványosítottak.

Az ellátásilánc-menedzsment olyan tevékenységek sorozata vagy láncolata, amelyek célja a vevők és/vagy piacok sikeres kiszolgálása – más szóval hatékonyabb és eredményesebb működést tesz lehetővé. E célból a vállalaton belüli és a vállalatok közötti láncokat holisztikusan szemléli. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az ellátási láncokat proaktív, átlátható módon, és a különböző vállalati részlegeket átszövő módon szervezzék.

Azokat a szolgáltatásokat nevezzük értéknövelt szolgáltatásnak, amelyek nem tartoznak egy vállalat fő tevékenységi körébe, de portfóliójában megtalálhatók, és hozzáadott értéket képviselnek. A logisztikában ilyen például a csomagolás mint szolgáltatás vagy a vevő telephelyéről történő elszállítás.

A vevő vállalja a felelősséget és a kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén attól a ponttól, ahol az eladó fuvarozásra bocsátja a szállítmányt a saját telephelyén. Ha az eladó a szállítmány rakodására is vállal felelősséget, akkor ezt külön ki kell kötni az adásvételi szerződésen. Utólag fizetett paritás, melynél a vevő határozza meg a szállítmányozót.

A Szállítmányozó Szövetségek Nemzetközi Föderációja (FIATA) által kidolgozott FBL a kombinált, több fuvarozó részvételével zajló (más néven multimodális) fuvarozásban használt forgatható fuvarlevél. Kibocsátója (vagyis általában a szállítmányozó) felelős a rakomány megsemmisüléséért és károsodásáért, ha ez utóbbi egyértelműen meghatározható. Az FBL-t a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) akkreditívdokumentumnak fogadja el.

A vevő vállalja a felelősséget és kockázatot az áru elvesztése, illetve sérülése esetén attól a ponttól, ahol az eladó átadta a szállítmányt a fuvarozónak. A vevő fizeti az indító termináli/kikötői költségeket, a légi/tengeri fuvardíjat, és minden egyéb felmerülő költséget. Utólag fizetett paritás, melynél a vevő határozza meg a szállítmányozót.

A szállítmányozói átvételi elismervény a vasúttársaságok által használt vasúti fuvarlevél másodpéldányához hasonló okmány. Az FCR használatával a szállítmányozó tanúsítja, hogy a küldeményt a megadott címzettnek történő visszavonhatatlan szállításra átvette. A küldemény csak abban az esetben hívható vissza, ha az eredeti dokumentumot visszaküldik. Az FCR akkreditívdokumentum.

A flottamenedzsment gondoskodik a járművek megfelelő számban való rendelkezésre állásáról, valamint a flottához tartozó valamennyi gépkocsi beszerzéséről, karbantartásáról és ellenőrzéséről. Ide tartozik továbbá a flottahasználat tervezése, az útvonaltervezés, a flottakövetés és a felügyelet.

Tengeri szállítmányozásnál használt paritás. Amíg az árut az óceánjáró hajó át nem veszi, a fuvarozó köteles gondoskodni a logisztikai szolgáltatásokról. A kockázatok és a költségek a berakodási kikötőben a hajó korlátjánál szállnak át. Ez a kifejezés egyike az ún. Incoterms paritásoknak.

Ez a kifejezés egyike az ún. Incoterms paritásoknak. Ennek értelmében amíg az árut az óceánjáró hajó át nem veszi, a fuvarozó köteles gondoskodni a logisztikai szolgáltatásokról. A kockázatok és a költségek a berakodási kikötőben a hajó korlátjánál szállnak át.

A teljes kamionrakomány esetén a teherautót telerakodják áruval. Ilyenkor a szállítás különösen költséghatékony, mert a szállítóeszköz teljes kapacitását kihasználják.

A szabadkereskedelmi övezeteknek különböző típusai léteznek. A szabadkereskedelmi övezet több olyan állam szövetségeként is létrejöhet, amelyek arra törekednek, hogy felszámolják a kereskedelmi korlátozásokat, például a vámokat. De vannak olyan, országokon belüli, gyakran nagy átrakodó központok, pl. kikötők közelében található szabadkereskedelmi övezetek is, ahol a vám megfizetése alól szintén mentességet élvezhetnek. Emellett ezek a régiók vonzó adókedvezményeket is kínálnak. Rendszerint az ilyen típusú szabadkereskedelmi zónák célja az, hogy oda vonzzák a külföldi befektetőket, és az adott területen megszilárdítsák az ipart.

A fuvarlevél olyan kísérőokmány, amelyet gyakran használják a gyűjtőrakomány-szállításban. Felsorolja az egyes cikkeket (hasonlóan a rakományjegyzékhez), de az átvételi ügynököt arról is tájékoztatja, hogy milyen díjat kell beszednie az átvevőktől. Ellenben ez az okmány az átvételi ügynök visszszámlájának az alapja, amelyet a feladó ügynöknek küld a felmerült díjakról. A fuvarlevelet manapság gyakran adatátvitel segítségével továbbítják.

A fuvarozó olyan szállító, amely nemzetközi viszonylatban folytonos szállítási láncot kínál folytonos szállítói felelősségvállalás mellett.

A fuvaroztató az a személy, aki a fuvarozónak felkínálja az árut szállításra, és megköti az óceáni szállítási szerződést a fuvarozóval. A szállítmányozó is lehet fuvaroztató. A szállítmányozásról szóló törvény szerint a fuvaroztató a fuvarlevélen az áru feladójaként szerepel.

A göngyölegsúly az áru csomagolásának súlyát jelenti. Úgy számítjuk ki, hogy a nettó súlyból kivonjuk a bruttó súlyt.

A GPS az Amerikai Védelmi Minisztérium által kifejlesztett műholdas navigációs rendszer. Globális helymeghatározásra használják, amely ma polgári célokra is elérhető. A rendszer közel 20 km magasságban lévő, összesen 24 műholdról kapott adatokra épül.

A gyűjtőrakomány többnyire kisebb rakományok szállítását jelenti. Először a küldő szállítmányozó különböző feladóktól összegyűjti a szállítandó cikkeket. Majd gyűjtőrakományként továbbítja őket a fogadó szállítmányozónak. Ez utóbbi pedig szétosztja a cikkeket az egyes címzettek között. Ezeket a feladatokat nem feltétlenül több szállítmányozónak kell végeznie, mert akár egy szállítmányozó is végezheti.

A hajótiszti elismervény átmeneti nyugta (ideiglenes nyugta), amelyet a hajó tulajdonosa állít ki a hajóra berakodáshoz leszállított árukról. A hajótiszti elismervény általában együtt jár azzal a joggal, hogy a hajórakleveleket átadják a tulajdonosnak. Noha a hajótiszti elismervény minden szempontból érvényes fedélzeti nyugta, jogérvényessége semmi esetre sem azonos a hajóraklevélével.

A használati díj bizonyos épített műtárgyak, általában utak vagy alagutak használatáért fizetendő meghatározott díj. Németországban 2005-ben vezették be a 12 tonnánál súlyosabb nehéz tehergépkocsikra az úthasználati díjat.

A határidős kézbesítés olyan fuvarozási vagy szállítási szolgáltatás, amely megszabja vagy garantálja az adott napon vagy időpontban történő kiszállítást

Házi fuvarlevél. A szállítmányozó által kiállított fuvarlevél, mely a légitársasági gyűjtőrakományra kiállított fuvarokmány tételes megosztását teszi lehetővé.

A házhoz szállítás olyan logisztikai koncepció, amelyben a szállítói lánc egészen a végfogyasztóig ér. A szállítási lánc a vevő által feladott rendeléshez igazodik. A házhoz szállítás az otthoni vásárlás fontos alkotóeleme. Különbséget kell tenni azok között a vállalatok között, amelyek teljes egészében a házhoz szállításra támaszkodnak (pl. mélyfagyasztott élelmiszerek értékesítése) és azok között, amelyek hagyományos üzleti tevékenységük mellett kínálják ezt a szolgáltatást (pl. áruházak online bevásárló szolgáltatásai).

A háztól házig szállítás során az árut a feladótól közvetlenül a címzetthez szállítják. Ebben az esetben nincsen raktározás. Az igénybe vett szállítóeszköz típusa is módosítható.

A konzuli számla helyesbítése, amelyet sokszor latin-amerikai konzulátusokon be kell mutatni, különösen abban az esetben, ha a konzuli számla hibás.

1. oldal / 3

Gyors díjkalkuláció és versenyképes fuvardíjak légi és tengeri szállítmányokra
Kérje árajánlatunkat. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesüljön a logisztikai piac híreiről.

Deutsche Post DHL Group

© 2021 kkvszallitas.hu. DHL Global Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva. One Online